مجموعه فیلم ها

ماموریت غیرممکن 6 2018

ماموریت غیرممکن 6 2018

Insidious The Last Key 2018-توطئه آمیز 4 آخرین کلید 2018
6.0

Insidious The Last Key 2018-توطئه آمیز 4 آخرین کلید 2018

Insidious Chapter 3 2015-توطئه آمیز 3 2015
6.0

Insidious Chapter 3 2015-توطئه آمیز 3 2015

Insidious Chapter 2 2013-توطئه آمیز 2 2013
7.0

Insidious Chapter 2 2013-توطئه آمیز 2 2013

Insidious 2010-توطئه آمیز 2010
7.0

Insidious 2010-توطئه آمیز 2010

Jurassic World: Fallen Kingdom 2018-دنیای ژوراسیک پادشاهی سقوط کرده 2018
7.5

Jurassic World: Fallen Kingdom 2018-دنیای ژوراسیک پادشاهی سقوط کرده 2018

Jurassic World 2015-دنیای ژوراسیک 2015
7.5

Jurassic World 2015-دنیای ژوراسیک 2015

Maze Runner: The Death Cure 2018-مارپیچ 3 درمان مرگ 2018
7.0

Maze Runner: The Death Cure 2018-مارپیچ 3 درمان مرگ 2018

Maze Runner 2: The Scorch Trials 2015-مارپیچ 2 2015
7.0

Maze Runner 2: The Scorch Trials 2015-مارپیچ 2 2015

The Maze Runner 2014-مارپیچ 2014
7.0

The Maze Runner 2014-مارپیچ 2014

Jeepers Creepers III 2017-مترسک های ترسناک 3 2017
7.0

Jeepers Creepers III 2017-مترسک های ترسناک 3 2017

Jeepers Creepers II 2003-مترسک های ترسناک 2 2003
7.0

Jeepers Creepers II 2003-مترسک های ترسناک 2 2003

Jeepers Creepers 2001-مترسک های ترسناک 2001
7.0

Jeepers Creepers 2001-مترسک های ترسناک 2001

A Good Day to Die Hard 2013-جان سخت پنج 2013
5.0

A Good Day to Die Hard 2013-جان سخت پنج 2013

Live Free or Die Hard 2007-جان سخت چهار 2007
7.0

Live Free or Die Hard 2007-جان سخت چهار 2007

Die Hard With a Vengeance 1995-جان سخت سه 1995
7.5

Die Hard With a Vengeance 1995-جان سخت سه 1995

Die Hard 2 1990-جان سخت دو 1990
6.0

Die Hard 2 1990-جان سخت دو 1990

Die Hard 1988-جان سخت یک 1988
8.0

Die Hard 1988-جان سخت یک 1988

Cold War 2 2016-جنگ سرد 2 2016
7.0

Cold War 2 2016-جنگ سرد 2 2016

Cold War 2012-جنگ سرد 2012
7.5

Cold War 2012-جنگ سرد 2012