B

تمامي زيرنويس هاي فيلم موجود در سايت فارس ساب که با حرف B آغاز مي شوند در اين دسته بندي قرار دارند.

Better Watch Out 2016-بهتره مراقب باشی 2016
6.0

Better Watch Out 2016-بهتره مراقب باشی 2016

دانلود زیرنویس فارسی Bad Genius 2017-نابغه بد 2017
8.0

دانلود زیرنویس فارسی Bad Genius 2017-نابغه بد 2017

دانلود زیرنویس فارسی Beta Test 2016-آزمون بتا 2016
7.0

دانلود زیرنویس فارسی Beta Test 2016-آزمون بتا 2016

دانلود زیرنویس فارسی Blade of the Immortal 2017
7.5

دانلود زیرنویس فارسی Blade of the Immortal 2017

دانلود زیرنویس فیلم Black Panther 2018-پلنگ سیاه 2018
N/A

دانلود زیرنویس فیلم Black Panther 2018-پلنگ سیاه 2018

دانلود زیرنویس فارسی Blade Runner Black Out 2022 2017
7.5

دانلود زیرنویس فارسی Blade Runner Black Out 2022 2017

دانلود زیرنویس فارسی Baby Driver 2017
8.0

دانلود زیرنویس فارسی Baby Driver 2017

دانلود زیرنویس فارسی Big Bear 2017- خرس بزرگ 2017
6.0

دانلود زیرنویس فارسی Big Bear 2017- خرس بزرگ 2017

دانلود زیرنویس فیلم Black Snow 2017-برف سیاه 2017
6.5

دانلود زیرنویس فیلم Black Snow 2017-برف سیاه 2017

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Beauty and the Beast 2017-دیو و دلبر 2017
6.1

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Beauty and the Beast 2017-دیو و دلبر 2017

Before I Fall 2017 – پیش از سقوط من 2017
N/A

Before I Fall 2017 – پیش از سقوط من 2017

2017
فیلم Blair Witch 2016
5.4

فیلم Blair Witch 2016

2016