0-9

تمامی زیرنویس های فیلم موجود در سایت فارس ساب که با اعداد 0-9 آغاز می شوند در این دسته بندی قرار دارند.

دانلود زیرنویس فارسی فیلم 1BUCK
7.5

دانلود زیرنویس فارسی فیلم 1BUCK

دانلود زیرنویس فارسی 47 meters down-چهل و هفت متر پایین 2017

دانلود زیرنویس فارسی 47 meters down-چهل و هفت متر پایین 2017

دانلود زیرنویس فارسی 2:22 2017-ساعت 2 و 22 دقیقه 2017

دانلود زیرنویس فارسی 2:22 2017-ساعت 2 و 22 دقیقه 2017

45years 2015
7.5

45years 2015

2015
12Rounds 3: Lockdown 2015
5.1

12Rounds 3: Lockdown 2015

2015
6 Ways to Die 2015
4.1

6 Ways to Die 2015

2015