0-9

تمامی زیرنویس های فیلم موجود در سایت فارس ساب که با اعداد 0-9 آغاز می شوند در این دسته بندی قرار دارند.

۴۵years 2015
7.5

۴۵years 2015

2015
۱۲Rounds 3: Lockdown 2015
5.1

۱۲Rounds 3: Lockdown 2015

2015
۶ Ways to Die 2015
4.1

۶ Ways to Die 2015

2015
]