فیلم

تمامی زیرنویس های فیلم موجود در سایت فارس ساب در این دسته بندی قرار دارند.

دسته بندی فیلم شامل حروف الفبای فارسی می باشد.فیلم

A Good Day to Die Hard 2013-جان سخت پنج 2013
5.0

A Good Day to Die Hard 2013-جان سخت پنج 2013

Live Free or Die Hard 2007-جان سخت چهار 2007
7.0

Live Free or Die Hard 2007-جان سخت چهار 2007

Die Hard With a Vengeance 1995-جان سخت سه 1995
7.5

Die Hard With a Vengeance 1995-جان سخت سه 1995

Die Hard 2 1990-جان سخت دو 1990
6.0

Die Hard 2 1990-جان سخت دو 1990

Die Hard 1988-جان سخت یک 1988
8.0

Die Hard 1988-جان سخت یک 1988

The Worthy 2016-ارزشمند 2016
6.0

The Worthy 2016-ارزشمند 2016

Gangster Land 2017-سرزمین گنگستر 2017
7.0

Gangster Land 2017-سرزمین گنگستر 2017

Room No 7 2017-اتاق شماره ۷
6.0

Room No 7 2017-اتاق شماره ۷

Alien Invasion S.U.M.1 2017-تهاجم بیگانه 2017
7.0

Alien Invasion S.U.M.1 2017-تهاجم بیگانه 2017

Cold War 2 2016-جنگ سرد 2 2016
7.0

Cold War 2 2016-جنگ سرد 2 2016

Cold War 2012-جنگ سرد 2012
7.5

Cold War 2012-جنگ سرد 2012

Suburbicon 2017-سابربیکان 2017
7.5

Suburbicon 2017-سابربیکان 2017